Starten met Karate
Starten met Karate

Reglement examinatoren

De autoriteit en de verantwoordelijkheid omtrent elke vorm van graduatie binnen JKA-Belgium ligt bij de vzw JKA-Belgium-Academy (JKA-B-Ac).

Mandaten

Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium
Het mandaat ‘Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium’ wordt toegekend door de JKA-Belgium-Academy vzw, hierna JKA-B-Ac genoemd.

De Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium:

  • bepaalt de visie, de strategie en de doelstellingen van het graduatie-gebeuren binnen JKA-Belgium;
  • definieert en beheert het examenprogramma voor het behalen van de verschillende graden binnen JKA-Belgium;
  • staat in voor de opleiding en bijscholing van de examinatoren binnen JKA-Belgium;
  • mandateert en evalueert de provinciale en club-examinatoren.

De nationale examencommissie.
Deze commissie wordt samengesteld door de JKA-B-Ac. 
Zij adviseert de Nationaal examinator omtrent de toekenning van Dan-graden binnen JKA-Belgium.

De nationaal examinator.
Dit mandaat wordt toegekend door de JKA-B-Ac.
De Nationaal examinator heeft de bevoegdheid Dan-graden toe te kennen binnen JKA-Belgium.

De provinciaal examinator.
Dit mandaat wordt toegekend door de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium.
De provinciaal examinator heeft de bevoegdheid kyu-graden toe te kennen aan de karateka’s van de provincie binnen zijn mandaat.
De provinciaal examinator is de technische verantwoordelijke van de provincie waarvoor hij werd aangeduid.

De clubexaminator A.
Dit mandaat wordt toegekend door de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium.
De clubexaminator A heeft de bevoegdheid kyu-graden toe te kennen aan de karateka’s van de clubs binnen zijn mandaat.

De clubexaminator B.
Dit mandaat wordt toegekend door de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium.
De clubexaminator B heeft de bevoegdheid kyu-graden tot en met 3de kyu toe te kennen aan de karateka’s van de clubs binnen zijn mandaat.

De clubexaminator C.
Dit mandaat wordt toegekend door de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium.
De clubexaminator C heeft de bevoegdheid kyu-graden tot en met 5de kyu toe te kennen aan de karateka’s van de clubs binnen zijn mandaat.

 

Vereisten

Algemeen

Inhoudelijk

Een examinator kent het examenprogramma nodig voor de uitvoering van zijn mandaat grondig. Hij begrijpt de vereisten en hun bedoeling. Hij kan de specifieke onderdelen van het programma zowel technisch als inhoudelijk toelichten.
Een examinator kent de doelstellingen, richtlijnen, organisatie en administratie van JKA-Belgium en JKA-Belgium-Academy.
Een examinator neemt deel aan de vorming- en bijscholingssessies georganiseerd door de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium.
Hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte blijft van de evolutie van de instructie binnen JKA-Belgium door regelmatig deel te nemen aan de provinciale en federale instructie-activiteiten.

 

Profiel

De uitoefening van het mandaat van examinator vereist totale integriteit. Dit betekent dat de examinator een duidelijk besef heeft van waarden en normen die gelden binnen JKA Belgium, zowel geschreven als ongeschreven; respect en oog heeft voor de belangen van anderen; consistent en transparant is in woord en daad; geen oneigenlijk gebruik maakt van zijn bevoegdheden of macht; en zich ook als dusdanig gedraagt.
De examinator zal in zijn beoordeling correct, objectief en onpartijdig zijn.

Functioneel

De clubexaminator valideert de kandidatuur voor graadverhoging van alle leden van de club waarvoor hij gemandateerd is. Hij baseert zich hierbij op de toelatingscriteria van JKA-Belgium, inclusief deze voor leeftijd, wachttijd en vereist aantal trainingen.
Hij beoordeelt de examinandi volgens de criteria opgesteld door JKA-Belgium.
Hij is ervoor verantwoordelijk dat het examenverslag, behoorlijk ingevuld, bezorgd wordt aan JKA-Belgium.

Specifiek

Clubexaminator
De clubexaminator word voorgesteld door het betreffende clubbestuur.
Hij wordt gemandateerd door de verantwoordelijke graduatie JKA Belgium voor een maximale periode van twee jaar. Na deze maximale periode moet hij terug voorgesteld worden door het betreffende clubbestuur.

Clubexaminator A
Hij heeft minimum 3 opeenvolgende jaren actief ervaring als clubexaminator B. 

Clubexaminator B
Hij heeft minimum 2 opeenvolgende jaren actief ervaring als clubexaminator C. 

Clubexaminator C
Hij is minstens 1e Dan JKA.

Regelgeving

  • Ingeval een club niet in de mogelijkheid is een clubexaminator voor te stellen, zal de Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium, in overleg en akkoord met de club, een clubexaminator (eventueel van een andere club) mandateren.
  • Men kan slechts clubexaminator A zijn in maximum 3 clubs.
  • Per club kan slechts één clubexaminator gemandateerd zijn voor die club.
  • Enkel JKA-B-Ac, of de door haar gemandateerde Verantwoordelijke graduatie JKA-Belgium, is bevoegd om binnen het actiedomein van JKA-Belgium het mandaat van examinator te verlenen.
  • Elke clubexaminator JKA Belgium die in het binnen- of buitenland een JKA examinator graad wil behalen moet hiervoor de toelating hebben van de Verantwoordelijke graduatie JKA Belgium.